Many of the Tale’s people are also caught up in the moment to notice that Germany’s short Golden Twenties, with their flowering of open-mindedness, are crashing down right into a struggling financial state and nationwide animosity. The environment turns bitter and nationalistic.- Văn khấn các chủ đề đầy đủ và chi tiết nhất (… Read More


Sự thắng thế của những từ miền Nam tại miền Bắc, như trên, theo tôi, là do vấn đề tiện dụng, theo cả nghĩa kinh tế của từ này: nếu trên thực đơn để là cá chiên, chẳng khách ăn nào sờ tới món này, là nó biến mất.4. Người hòa âm cho phim “Cuộc khổ nạn Chúa Giêsu" … Read More